Standaardeisen voor de valkparkiet 1993

Terug

Index:
Voorwoord
Belangrijk
Vederstructuur
Standaard (Fysiek)
Wildvorm
Cinnamon
Witmasker
Lutino
Albino
Pastel
Geparelde
Bonte
Isabel
Kleurvererving

Voorwoord
Bij het functioneren van een standaard hoort een periodieke herziening. Mede omdat de
vogelliefhebberij een levendige bezigheid is en er voortdurend nieuwe kleurslagen en nieuwe inzichten komen, was de oude standaard van de valkparkiet aan herziening toe. De T.C. heeft gekozen voor een geheel nieuwe opstelling. De standaard in deze gedaante zal misschien de nodige vraagtekens oproepen. Toch is de T.C. van mening, dat in de standaard ook een"lange termijn" denken aanwezig moet zijn. het geen natuurlijk niet wil zeggen, dat er op korte termijn geen wijzigingen c.q. aanvullingen mogelijk zijn. Dit laatste is geen bezwaar door het losbladige systeem. Deze standaard is gemaakt in overleg met de T.C. van de P.S.C., waarvoor dank. De T.C. hoopt, dat deze standaard tot in de verre toekomst zijn nut zal bewijzen en er toe zal bijdragen, dat de valkparkiet die plaats op de TT's zal innemen, waar hij recht op heeft. Bergen op zoom, zomer 1993. De technische Commissie Tropische vogels etc. van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Belangrijk!
Bij het opstellen van deze standaard zag de T.C. zich voor de moeilijkheid geplaatst de grote
variatiebreedte in het caroteno´denbezit van de valkparkiet te omschrijven. De vele jaren van het domesticatieproces hebben de vogel van de twee uiterste gecreŰerd. (geel en wit). Had bij de oorspronkelijke wildvorm de man alleen caroteno´de in kop en staart en de pop over (nagenoeg) het gehele lichaam, momenteel zien we enerzijds mannen en poppen (zichtbaar in de lutino) met een optimaal caroteno´denbezit en anderzijds vogels die behoudens kop en staart, geen Caroteno´de bezitten. De T.C. heeft dan ook gemeend een voorkeur aan te moeten geven. Als meest ideale vorm heeft de T.C. (mede door het mooie contrast) gekozen voor de valkparkiet, die in de grijsserie een minimum aan geel laat zien en in de bruinserie (cinnamon) een maximaal geelbezit. De T.C. is er zich van bewust, dat dit voor kwekers en keurmeester nogal wat consequenties inhoudt. Het is dan ook geenszins de bedoeling om met het verschijnen van deze standaard alles (van vroeger) overhoop te gooien. Het proces naar het in de standaard omschreven ideaal beeld zal vele jaren in beslag nemen. Toch kan deze standaard reeds bij het uitkomen kwekers en keurmeesters het nodige houvast geven. De kwekers kunnen gericht aan de slag. De keurmeester keuren zo als ze dat altijd gedaan hebben, maar nu met het nieuw omschreven ideaalbeeld in hun achterhoofd. Ook bij de bourksparkiet is een dergelijke lijn gevolgd. Was de oorspronkelijke vleugeltekening van de bourksparkiet wit, na jaren van domesticatie is er door de N.B.v.V. ook besloten de vleugeltekening van de bourksparkiet te vragen in of geel of rood, e.e.a. be´nvloed door de richting die de kwekers aangaven. De T.C. hoopt met het aangeven van deze richting een bijdrage te hebben geleverd die het bestaan van de valkparkiet als TT vogel de toekomst uitbreidt.

Deze standaardeisen zijn samengesteld door de Nederlandse Bond Voor Vogels (NBvV)